Vị trí, chức năng

Phòng Tổ chức - Hành chính là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng; quản trị hành chính; công tác cải cách hành chính. Chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở.

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
TỈNH LAI CHÂU

106 Người đang Online

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...