Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN) - Điều tra địa chất về khoáng sản – Công trình khai đào – Yêu cầu chung

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 20 / 09 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 20 / 11 / 2018


Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN) - Điều tra địa chất về khoáng sản – Công trình khai đào – Chống chèn - Yêu cầu kỹ thuật

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 20 / 09 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 20 / 11 / 2018


Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN) - Điều tra địa chất về khoáng sản, Công trình khai đào – Thông gió - Yêu cầu kỹ thuật.

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 20 / 09 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 20 / 11 / 2018


Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN) - Điều tra địa chất về khoáng sản – Công trình khai đào – Khoan đục nạp nổ mìn đào đá - Yêu cầu kỹ thuật

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 20 / 09 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 20 / 11 / 2018


Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN) - Điều tra địa chất về khoáng sản, Công trình khai đào - Thoát nước, thu dọn đất đá - Yêu cầu kỹ thuật

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 20 / 09 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 20 / 11 / 2018

 

Thực hiện Công văn số 1161/UBND-NC ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện nội dung sau:

77 Người đang Online

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...