Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số : 585 GM -STNMT Tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 – Khóa XI "Chủ động ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường"...... 17 04/09/2013
2 Số 47/2013//TT-BNNPTNTngày 08/11/2013 Hướng dẫn việc chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất trồng cây hàng năm, kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa. 11 08/08/2013
3 Số 99//QĐ-STNMT ngày 22/7/2013 Số 99 Quyết định về việc ban hành Quy định cung cấp và sử dụng thông tin tài nguyên và môi trường 22 22/07/2013
4 79/2013//NĐ-CP Quy định về sử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê 5 19/07/2013
5 Số 69//QĐ-STNMT ngày 19/7/2013 Số 96 ban hành Quy định quản lý hoạt động Ban tin tài nguyên và môi trường và trang thông tin điện tử Sở 5 19/07/2013
6 | Số 10//QĐ-UBND ngày 16/7/2013 Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 27 16/07/2013
7 Số: 55/2012//NQ-HĐND Ban hành Quy định mức chi đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu 6 13/07/2013
8 TKKT-DT Thiết kế kỹ thuật - Dự toán rà soát, đo đạc, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận đất lâm nghiệp 5 04/06/2013
9 Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015)tỉnh Lai Châu 24 02/05/2013
10 187//TB-STNMT Về việc công bố quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Lai Châu 63 12/04/2013
11 20/2013//CT-TU Về việc tăng cường lãnh đạo công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất. 19 11/04/2013
12 Số 43/2013//TT-BTNMTngày 25/3/2014 Quy đinh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 17 25/03/2013
13 213//UBND-TN V/v phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) các huyện, thị xã Lai Châu 19 04/03/2013
14 200/2013//QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụmg đất 5 năm ( 2011 - 2015) tỉnh Lai Châu 45 04/03/2013
15 16/2013//TT-BTC Ngày 08/02/2013 Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 8/2/2013 hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ 6 08/02/2013

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...