Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 444/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Chi nhánh Công ty TNHH Thành Long tại Lai Châu; cho Doanh nghiệp tư nhân Đức Cường thuê đất để sử dụng vào mục đích: Đất công trình năng lượng 2 15/05/2017
2 396/QĐ-UBND V/v Thu hôi đất của Công ty xi măng Lào Cai; cho Công ty Cổ phần xi măng Lai Châu tiếp tục thuê đất để sử dụng vào mục đích: đất thương mại dịch vụ ( truh sở làm việc, nhà kho, nhà điều và xưởng sản xuât) 2 28/04/2017
3 397/QĐ-UBND V/v Chấm dứt hiệu lực QĐ số 1893/QĐ-UBND ngày 06/11/2003 của UBNd tỉnh Lai Châu 7 28/04/2017
4 368/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất, cho thuê đất và cấp GCNQSDĐất quyền sở hữu nhà ở và tải sản khác gắn liền với đât. 2 25/04/2017
5 348/QĐ-UBND Về việc sửa đổi Điều 1 và Khoản 1,3,4 Điều 2 Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 25/07/2016 của UBND tỉnh Lai Châu 8 21/04/2017
6 349/QĐ-UBND Về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 1 21/04/2017
7 351/QĐ-UBND Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 2 21/04/2017
8 350/QĐ-UBND Về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 2 21/04/2017
9 98/BC - UBND KẾT QUẢ THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI NĂM 2016 TỈNH LAI CHÂU 7 04/04/2017
10 300/QĐ-UBND V/v Cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 1 03/04/2017
11 301/QĐ-UBND V/v Cho thuê đất và cấp GCNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 3 03/04/2017
12 214/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh khoản 1,2 và khoản 3 Điều 1 QĐ số 1810/QĐ - UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Lai Châu 3 21/03/2017
13 213/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh, một số nội dung tại QĐ số 1536/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh Lai Châu 2 21/03/2017
14 5542/BTNMT-TTRr Chấp thuận kế hoạch kiểm tra năm 2017 của các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT 17 24/01/2017
15 02/2017/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 178 18/01/2017
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 07/2014//NQ-CP ngày 22/1/2014 Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách , pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 13 22/01/2014
2 Số 01/2014//TT - BTNMT ngày 14/01/2014 Quy đinh về trang phục, phù hiệu,cấp hiệu, biểu hiệu của thanh tra viên, cán bộ, công chức thuộc cơ quan thanh tra nhà nước về Tài nguyên và Môi trường 8 14/01/2014
3 Số 58/2013//TT-BTNMT ngày 31/12/2013 Ban hành định mức kinh tế - ký thuật công tác hệ thống thông tin chuyên ngành khí tượng thủy văn phục vụ dự báo. 6 31/12/2013
4 Số 57/2013//TT-BTNMT ngày 31/12/2013 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường 20 31/12/2013
5 Số 56/2013//TT-BTNMT ngày 30/12/2013 Quy định kỹ thuật đo từ biển theo tầu 7 31/12/2013
6 Số 53/2013//TT-BTNMT ngày 30/12/2013 Quy định tổ chức hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản 6 30/12/2013
7 Số 51/2013//TT-BTNMT ngày 27/12/2013 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra lũ 126 27/12/2013
8 Số 52/2013//TT-BTNMT ngày 27/12/2013 Quy định vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm/ 4 27/12/2013
9 Số 50/2013//TT-BTNMTngày 27/12/2013 Ban hành đinh mức kinh tế - ký thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 12 27/12/2013
10 Số 39/2013//TT-BTNMT ngày 10/11/2013 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác tư liệu khí tượng thủy văn 6 30/11/2013
11 Số 203/2013//NĐ-CP ngày 28/11/2013 Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 6 28/11/2013
12 Số 201/2013//NĐ-CP ngày 27/11/2013 Quy định chi tiết hành một số điều của Luật Tài nguyên nước 5 27/11/2013
13 Số 179/2013//NĐ-CP ngày 14/11/2013 Quy định về sử phạt vi hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 6 14/11/2013
14 31/2013//QĐ- UBND Bổ sung một số nội dung của Quyết định 36/2012/QĐ - UBND ngày 27/11/2012 của UBND tỉnh Ban hành đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây dựng trên đất, cây trồng, vật nuôi và các tài sản khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bà tỉnh Lai Châu 15 14/11/2013
15 Số 173/2013//NĐ-CP ngày 13/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc bản đồ 10 13/11/2013

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...