Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 40/2013//TT-BTNMTngày 10/11/2013 Ban hành DDingj mước kinh tế - kỹ thuật công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn 5 10/11/2013
2 34/2013//TT-BTNMT Quy đinh về giao nộp, thu nhập, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường 15 30/10/2013
3 30/2013//QĐ- UBND Về việc quy đinh một số nội dung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tải sản khắc gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu 14 30/10/2013
4 33/2013//TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đai 64 25/10/2013
5 32/2013//TT-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường 171 25/10/2013
6 31/2013//TT-BTNMT Ban hành Quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đai 16 23/10/2013
7 Số 44//HD-HDTDKT ngày 18/10/2013 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2013 21 18/10/2013
8 29/2013//TT-BTNMT Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường 16 09/10/2013
9 28/2013//QĐ- UBND Bãi bỏ, bổ xung một số nội dung Quy định tại Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trich snoopj ngân sách Nhà nước của tỉnh Lai Châu 34 09/10/2013
10 27//QĐ-UBND V/v Sửa đổi một số điều của Quy chế thẩm định văn bản QPPL ban hành kèm theo QĐ số 25/2011/QĐ-UBND ngày 09/09/2011 của UBND tỉnh Lai Châu. 14 02/10/2013
11 12//CT-UBND V/v Tuyên truyền, phổ biến Nghị định 79/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê 9 02/10/2013
12 27/2013//TTLT-BTNMT-BNNPTNT Quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành doanh mục loài ngoại lai xân hại 6 26/09/2013
13 26/2013//TT-BTNMT Hướng dẫn việc xác định diện tích đất loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp tại Điều 31 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần 3 26/09/2013
14 22/2013//QĐ- UBND Về việc ban hành Quyết định về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu 15 16/09/2013
15 Số : 585 GM -STNMT Tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 – Khóa XI "Chủ động ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường"...... 15 04/09/2013

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...