Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 114/QĐ- STNMT Quyết định Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển đối với chức danh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý 10 12/07/2018
2 745 /KH-STNMT KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN giai đoạn 2017 - 2020 44 24/08/2017
3 73-KH/ĐU Thực hiện NQ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 20 10/08/2016
4 Số 424/HD-STNMT HƯỚNG DẪN Lập, thẩm định Thiết kế kỹ thuật dự toán; trích đo, trích lục bản đồ địa chính thửa đất, khu đất phục vụ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu 373 01/06/2016
5 32_35_36/QĐ-STNMT Hủy phôi GCN_QSD đất 143 16/03/2016
6 43/QĐ-STNMT Thành lập tổ tư vấn pháp luật thủ tục hành chính về TNMT 171 07/03/2016
7 202/QĐ-STNMT PHÊ DUYỆT KH THANH TRA 2016 47 14/01/2016
8 3018/QĐ- BTNMT PHÊ DUYÊT KH THANH TRA 2016(BTNMT) 36 14/01/2016
9 238/QĐ-STNMT PHÊ DUYỆT KH KIỂM TRA 2016 26 14/01/2016
10 01 PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN 35 08/01/2016
11 Số: 889/KH-STNMT KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015 23 08/10/2015
12 Số 23/2015/QĐ-UBND Ban hành quy định một số nội dung về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 56 29/09/2015
13 731/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cự thể để tính tiền SD đất khi giao đất tại huyện Nậm Nhùn 56 22/07/2015
14 732/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể các huyện và TP Lai Châu 232 22/07/2015
15 Số 543/TB-STNMT Kết quả lựa chon tổ chức để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại mỏ đồng Nậm Pửng, xã Căn co, huyện Sìn Hồ 42 29/06/2015

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...