Trang chủ Thông báo

THÔNG BÁO
(Ngày đăng :01/12/2014 12:00:00 SA)

 

 - THÔNG BÁO kết quả  lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

- THÔNG BÁO Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản

 - THÔNG BÁO việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

- THÔNG BÁO Về việc công khai TTHC trong lĩnh vực tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu

THÔNG BÁO Về việc công khai TTHC trong lĩnh vực tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và cấp xã  trên địa bàn tỉnh Lai Châu

- TÀI LIỆU tập huấn các quy định pháp luật mới tài nguyên và môi trường (ngày 15 tháng 12 năm 2017)

 - THÔNG BÁO V/v công khai danh sách các tổ chức đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm năm 2017(Số 1149/ TB-STNMT)

- THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn nhà thầu(Số: 1087/TB-STNMT)

 - THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản quặng đồng mỏ Lao Chải, xã Khun Há, huyện Tam Đường (Số: 1080/TB-STNMT)

 Tiêu chí Xét chọn hồ sơ của các tổ chức, ca nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

 - THÔNG BÁO V/v công bố khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Lai Châu(Số 1491/ QĐ-UBND)

 - THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (Số: 947/TB-STNMT)

- THÔNG BÁO Triệu tập học viên lớp đào tạo quản trị mạng máy chủ, quản trị mạng CSDL và vận hành CSDL địa chính cho cán bộ, công chức trên địa bàn huyện Sìn Hồ                     

- THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(Số 816) 

THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản thuộc khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Số: 831 /TB-STNMT)
- THÔNG BÁO Về việc tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Số: 832/TB-STNMT)

 

 

 

- Thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và KH SD đất kỳ cuối 2016-2020 của tỉnh Lai Châu(Số 126/TB-BTNMT)

- Thông báo về việc chấp hành quy định trong sử dụng đất(Số 873,874)

-THÔNG BÁO VV HỦY, MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT

- Thông báo việc chấp hành Pháp Luật về tài nguyên và môi trường

- THÔNG BÁO đăng ký bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường

-THÔNG BÁO VV HỦY, MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT

  - THÔNG BÁO Về việc Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để thực hiện hợp đồng Đấu giá quyền sử dụng đất.

 - THÔNG BÁO Về việc  Đấu giá đấttài sản số/2017/ĐG-NV Công ty Cổ phần Bán đấu giá Nhân Văn

 

 

 - Thông báo: tham gia cuộc thi Tìm hiểu về quản lý chất thải, bảo vệ môi trường từ hoạt động y tế

- KẾ HOẠCHCông tác tuyên truyền về tài nguyên và môi trường năm 2017 

 - KẾ HOẠCH Công tác tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2017 

 - THÔNG BÁO VV PHÊ DUYỆT KHU VỰC KHÔNG ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XDTT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU 

GIẤY MỜI

Dự hội nghị giao ban Quý I/2017 ngành Tài nguyên và Môi trường

                                   Thực hiện kế hoạch giao ban định kỳ ngành tài nguyên và môi trường năm 2017 của sở Tài nguyên và Môi trường; được sự nhất trí của UBND huyện Mường Tè, Sở Tài nguyên và Môi trường mời các đồng chí dự Hội nghị giao ban quý I/2017, cụ thể như sau:

I. Nội dung Hội nghị:

 1. Thành phần tham dự:

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Lãnh đạo Sở; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Mường Tè.

- Các huyện, thành phố:

+ Đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức chuyên môn các đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất; 

+ Một số cán bộ địa chính xã, thị trấn thuộc huyện Mường Tè (do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường Tè lựa chọn, mời).

2. Nội dung:

   - Đánh giá công tác thực hiện quý I/2017; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017;

- Thảo luận các vấn đề khó khăn, vướng mắc.

3. Thời gian: ½ ngày, bắt đầu từ 8h00 ngày 03/4/2017.

4. Địa điểm: Hội trường Trung tâm văn hóa huyện Mường Tè.

Sở Tài nguyên và Môi trường kính mời các đồng chí đến dự họp đúng thời gian và thành phần và chuẩn bị ý kiến tham gia./. 


  

GIẤY MỜI Tham dự Lễ mít tinh hưởng ứng ngày Nước Thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2017

Thực hiện Công văn số 381/UBND-TN ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2017.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên tổ chức Lễ mít tinh và các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2017 tại huyện Than Uyên.

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng kính mời đại diện Lãnh đạo Quý cơ quan tham dự Lễ mít tinh và các hoạt động hưởng ứng nêu trên.

Thời gian: Bắt đầu từ 7h45, ngày 20/3/2017.

Địa điểm: Sân nhà khách huyện ủy huyện Than Uyên.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.


 - Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học thuộc Chương trình KHCN ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý TN&MT " giai đoạn 2016-2020, mã số BĐKH/16-20 thực hiện từ năm 2017

 

Căn cứ Quyết định số 3146/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng tuyển chọn cấp quốc gia thực hiện từ năm 2017 thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020”, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ trên.Cụ thể như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Quyết định số 950/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành tạm thời biểu mẫu bổ sung phục vụ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

 

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo các Thông tư nêu trên.

 

3. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng Chương trình Khoa học và công nghệ cấp Quốc gia về Tài nguyên môi trường và Biến đổi khí hậu, Phòng A1801, Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

 

4. Thời hạn nhận hồ sơ: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 17h00 ngày 31/3/2017.

 

Nội dung chi tiết tải Quyết định 3146/QĐ-BTNMT tại đây

 


   -  Thông báo vv mất phôi GCNQSD đất, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất

- Kế hoạch thanh tra, kiểm tra 2017   

Số 2406/KH-UBND

Số 209/QĐ-STNMT

 - Thông báo vv phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2016 

- Cho phép xả nước thải vào nguồn nước:

 


 

 - Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo quy định của pháp luật:

 

- GIẤY MỜI Dự HN tổng kết công tác năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành TNMT

 - Triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2016 

- THÔNG BÁO Chuẩn bị giao lưu trực tuyến với nhân dân và DN ngày 07/11/2016 

 GIẤY MỜI

Chủ đề: “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp

 Thời gian tiếp nhận câu hỏi: từ ngày 01 tháng 11 năm 2016

 Thời gian diễn ra giao lưu trực tuyến: ngày 07 tháng 11 năm 2016 (Thứ Hai), bắt đầu từ 08h00

             Việc tiếp nhận câu hỏi và trả lời nhân dân và doanh nghiệp qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Bộ theo địa chỉ internet  http://gltt.monre.gov.vn hoặc qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu theo địa chỉ: http://laichau.monre.gov.vn/

- THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT(TỈNH HÀ TĨNH) 

 - Danh sách các tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn về Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  • - THÔNG BÁO tổ chức hội nghị giao ban Quý III /2016

Thực hiện Kế hoạch số 488/KH-STNMT ngày 22/6/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giao ban định kỳ hàng quý ngành Tài nguyên và Môi trường Lai Châu; được sự nhất trí của Thường trực UBND huyện Nậm Nhùn về việc tổ chức hội nghị giao ban quý III năm 2016 tại thị trấn Nậm Nhùn, Phòng Tổ chức Hành chính thông báo đến các đơn vị thuộc Ngành như sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 26 tháng 9 năm 2016 (Thứ Hai);

2. Địa điểm: Phòng họp UBND huyện Nậm Nhùn;

3. Thành phần:

+ Đại biểu mời: Đại diện lãnh đạo UBND huyện Nậm Nhùn;

+ Sở Tài nguyên và Môi trường: Đại diện Lãnh đạo Sở; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở;

+ Các huyện, thành phố: Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất.

4. Nội dung:

- Đánh giá công tác đã thực hiện quý III/2016 (bao gồm cả nội dung thực hiện thông báo kết luận giao ban 6 tháng đầu năm theo thông báo số 565/TB-STNMT ngày 08/7/2016 của Sở);

- Nội dung công tác sẽ thực hiện trong quý IV/2016;

- Các vấn đề khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất.

5. Tổ chức thực hiện:

- Phòng Tổ chức Hành chính thuộc Sở: Phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nậm Nhùn chuẩn bị điều kiện cần thiết tổ chức hội nghị.

- Các phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký, Trung tâm phát triển quỹ đất các huyện, thành phố: Báo cáo các nội dung theo mục 4 và gửi về Phòng Tổng hợp, kế hoạch, tài chính qua hộp thư điện tử (Email: khtctnmtlc@gmail.com) trước ngày 15/9/2016 để tổng hợp chung và chuẩn bị tài liệu hội nghị; chuẩn bị các ý kiến tại hội nghị.

- Phòng Tổng hợp, kế hoạch, tài chính thuộc Sở: Chuẩn bị Báo cáo tổng hợp toàn ngành về kết quả thực hiện Quý III, công tác Quý IV năm 2016; các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất;

- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở: Chủ động theo dõi nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và các đề xuất của các phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký, Trung tâm phát triển quỹ đất các huyện, thành phố để tham mưu hoặc trả lời trực tiếp tại hội nghị khi có yêu cầu của chủ trì hội nghị.

Thông báo này thay cho giấy mời./.


 

- Công văn số 648/STNMT-QLD V/v hướng dẫn lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017; đăng ký danh mục dự án thu hồi đất, mức vốn BT, GPMB; danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2017

 

- Tài liệu tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về ứng dụng phần mềm chuyên ngành TNMT 22/8/2016   

 - Theo dõi, ngăn chặn kết nối và xóa các tập tin chữa mã độc 


 


 

 


 


 

 

Các trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng đất của một số dự án trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

 

- Tổ chức cuộc thi viết  tìm hiểu pháp luật về khiếu nại  tố cáo

 

Giao ban định kỳ hàng quý ngành tài nguyên và môi trường

 Nội dung giao ban

 - Thông báo một số chính sách, pháp luật mới trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và có liên quan.

 - Đánh giá tình hình hoạt động trong quý và phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

 - Các đơn vị thảo luận, kiến nghị, đề xuất tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động.

 Thành phần giao ban

 - Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường;

 - Đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở;

 - Đại diện lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thành phố.

 - Các thành phần khác Sở có giấy mời riêng.

Thời gian, địa điểm

 - Định kỳ giao ban mỗi quý một lần, tổ chức ½ ngày, dự kiến vào ngày 25-30 của tháng cuối quý trước (riêng họp giao ban quý III/2016 lồng ghép với sơ kết 6 tháng đầu năm 2016).

 - Thời gian, địa điểm cụ thể giao ban được Sở thông báo trước khi họp 07 ngày.

Tổ chức thực hiện

 a) Sở Tài nguyên và Môi trường:

 -   Phòng Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính dự thảo báo cáo đánh giá kết quả hoạt động tài nguyên và môi trường trong quý, phương hướng hoạt động thời gian tới; những khó khăn, vướng mắc, đề xuất;

 - Phòng Tổ chức hành chính chủ trì tham mưu mời họp, chuẩn bị tài liệu họp, bố trí phòng họp và tổ chức họp.

 - Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đăng tải tài liệu, thông báo thời gian họp trên Trang thông tin điện tử Sở.

 - Các phòng, đơn vị thuộc Sở chuẩn bị tài liệu, nội dung thảo luận và dự họp theo thành phần.

 b) Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thành phố:

 - Báo cáo Kế hoạch trên với UBND huyện, thành phố  tạo mọi điều kiện để công tác giao ban đạt kết quả cao nhất.

 - Tổng hợp báo cáo quý của đơn vị và những nội dung thảo luận gửi về Sở trước ngày 20 tháng cuối quý bằng thư điện tử  khtctnmtlc@gmail.com và theo dõi, khai thác tài liệu họp trên trang thông tin điện tử Sở./.

  

 - Thông tin về cuộc thi “Nước và cuộc sống”

 Nước là nguồn tài nguyên thiết yếu cho cuộc sống của con người và sự phát triển bền vững của mọi quốc gia. Trong những năm gần đây, nhiều vùng ở nước ta xuất hiện tình trạng suy giảm nguồn nước, thiếu nước, khan hiếm nước, nước bị ô nhiễm và xâm nhập mặn. Nước không đủ cung cấp cho sinh hoạt, sản xuất diễn ra ngày một thường xuyên hơn, phạm vi rộng và nghiêm trọng hơn, tác động lớn đến môi trường sinh thái, đời sống nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội.

 Trước thực trạng đó, Trung ương Đoàn phối hợp với Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc thi “Nước và Cuộc sống” dành cho đối tượng là học sinh và sinh viên trên cả nước.

 Mục đích của cuộc thi nhằm tìm kiếm các mô hình, ý tưởng sáng tạo góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách hiện nay về tài nguyên nước. Sản phẩm dự thi là các mô hình, giải pháp, sáng kiến, thiết kế mới hoặc đổi mới những giải pháp đã có sẵn nhằm giải quyết các thách thức về môi trường nước và quản lý tài nguyên nước thuộc 3 lĩnh vực: xâm nhập mặn, hạn hán và ô nhiễm nguồn nước. Các ý tưởng xuất sắc, có tính ứng dụng cao trong thực tế sẽ được phát triển và nhân rộng trên toàn quốc, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng, tiết kiệm, xử lý và bảo vệ nguồn nước.

 Đối tượng tham gia: Là các bạn học sinh, sinh viên độ tuổi từ 16-25.

 Thời gian nhận tác phẩm tham dự thi: Từ 14/5/2016 đến 20/10/2016.

 Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 12 tại Hà Nội.

 Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin rộng rãi về thể lệ cuộc thi tới các đối tượng học sinh, sinh viên biết, tham gia. Bài tham dự Cuộc thi xin gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên cộng sản tỉnh Lai Châu để tổng hợp gửi Ban tổ chức theo quy định.

 Thông tin chi tiết về cuộc thi xem tại đây. 


 


 

 


 

 - Số: 265/STNMT-TKT,  V/v rà soát nhu cầu sử dụng đất phục vụ công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 (Tài liệu Kèm theo CV Số 265/STNMT-TKT)


 

 


 

 - Bộ TN&MT: Công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và nhũng nhiễu trong việc cấp GCNQSDĐ (Nguồn: CTTĐT)

 Ngày 21/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố thông tin về đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân và doanh nghiệp về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai nói chung và tình trạng gây nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ).

 Trước dư luận xã hội về tình trạng gây nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến cấp GCNQSDĐ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo kiểm tra, làm rõ vấn đề nêu trên. Đồng thời, Bộ cũng công bố rộng rãi đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai nói chung và tình trạng gây nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ.

 Theo đó, người dân và doanh nghiệp có thể phản ánh qua số điện thoại đường dây nóng :043.7957889 trong giờ làm việc, hoặc gửi theo địa chỉ thư điện tử: cucksqlsdd@gmail.com

 Địa chỉ tiếp nhận văn bản hoặc đơn thư kiến nghị: Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

 Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được ý kiến phản ánh của người dân và doanh nghiệp.


 

- THÔNG BÁO "Chấp hành pháp luật về TNMT"

 - Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 2016 tại Sở TNMT 

- HỦY PHÔI GCN_QSD ĐẤT

 - Những bộ Luật về lĩnh vực tư pháp  vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII

Mời viết bài tham dự hội thảo KH "Nước và việc làm"  

Số 3018/QĐ -BTNMT- Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2016

 - TT 44Ban hành Danh mục địa danh dân cư  sơn văn  thủy văn  kinh tế   xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lai Châu

 - Thông báo về việc phân loại, cán bộ, công chức, viên chức năm 2015

 - Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức dò cát làm vật liệu XD _ H.Sìn Hồ

 - Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức để cấp GP thăm dò khoáng sản _ H.TAM ĐƯỜNG

  - Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản thuộc khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

- Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự

- KE HOACH KIEM TRA_ SAT HACH XET CHUYEN CONG CHUC

- Kiểm tra sát hạch đề nghị xét chuyển công chức 2015

- CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

- Tiến hành ngăn chặn các tên miền_ địa chỉ IP của nhóm tin tặc Naikon APT

 -KẾT QUẢ LỰA CHỌN TC ĐỂ CẤP GP THĂM DÒ KS 

 - Nội dung Tuyên truyền phổ biến pháp luật, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015

- Triển khai thực hiện NĐ 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

- Hủy phôi GNN(tỉnh Hưng Yên) 


 

   - Bản tin Tài nguyên và Môi trường TB

 Thực hiện việc thông tin, tuyên truyền các nội dung thuộc các lĩnh vực quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường như : các chủ trương chính sách và văn bản pháp luật của Nhà nước, của UBND tỉnh trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường ; tin tức hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường của Sở, của các cơ quan liên quan và các địa phương trên địa bàn tỉnh 

     Các thể loại : Tin viết, ảnh phóng sự, bài viết phản ánh tình hình hoạt động, ký sự, phỏng vấn, tin và bài sưu tầm biên tập lại, thơ, bài hát, tiểu phẩm, biếm hoạ, Bài dịch thuật, giải đáp pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường ....v.v

     Bài của các tác giả, cộng tác viên gửi đến. Nếu được đăng, sẽ được chi trả nhuận bút theo quy định .

     Địa chỉ tiếp nhận thông tin :

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ - THÔNG TIN TNMT

ĐC :  P.Tân Phong-TP.Lai Châu-T.Lai Châu

Địa chỉ Email : Tungpk97@gmail.com

ĐT: 02313.876.639

Rất mong được sự cộng tác của Quý vị ./.

BBT

  

 


 

- Ngày 11 tháng 4 năm 2014, Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 117-QĐ/BCSĐTNMT quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp sau đây:

       1. Với Tổ quốc: trung thành, phấn đấu vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
       2. Với Nhân dân: gần dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, hiểu dân, phục vụ Nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.
       3. Với công việc: hiểu biết, trách nhiệm, yêu ngành, yêu nghề, vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững của đất nước.
       4. Với đồng nghiệp: đoàn kết, chân tình, thẳng thắn, hợp tác, giúp nhau cùng tiến bộ.
       5. Với bản thân: nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, có ý thức sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường./.


 

 

 

 

Tin liên quan

Thông báo, giấy mời, đấu giá....(01/08/2018 8:41:35 SA)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đợt 2(QSD Đất ở đô thị Đường QL 12- H.Phong Thổ , T Lai Châu)(13/12/2018 3:52:26 CH)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(QSD đất ở đô thị, khu phố 12-TT. Mường tè-H.mường Tè)(07/12/2018 2:10:46 CH)

Lấy ý kiến dự thảo TCVN về Cơ sở dữ liệu địa chính và Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai(12/12/2018 10:41:08 SA)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(QSD Đất ở đô thị Đường QL 12- H.Phong Thổ , T Lai Châu)(29/11/2018 10:53:13 SA)

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...