Trang chủ Tin tức sự kiện Tin hoạt động của Sở

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ
(Ngày đăng :28/09/2017 12:00:00 SA)

Căn cứ Kế hoạch số 1628/KH-UBND ngày 30/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 18/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch thực hiện với nhưng nội dung như sau:

1. Mục đích

- Quán triệt, phổ biến kịp thời và sâu rộng đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động nội dung Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ, Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 18/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 1628/KH-UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh.

- Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, Nghị quyết số 71/NQ-CP và Chương trình hành động số 15-CTr/TU với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Sở.

- Tăng cường sự phối hợp với các sở, ngành và UBND các cấp trong quản lý và bảo vệ và phát triển rừng.

2. Yêu cầu

- Cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ được phân công thực hiện theo Kế hoạch số 1628/KH-UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh.

- Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo nghiêm túc, thường xuyên, lâu dài và đạt hiệu quả, hàng năm có đánh giá việc thực hiện Kế hoạch.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

- Tăng cường công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; nhận thức vai trò đặc biệt quan trọng của rừng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu.

- Thường xuyên đăng tin bài, biểu dương người tốt, việc tốt trong trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên trang điện tử và bản tin tài nguyên môi trường của Sở.

- Tuyên truyền về ý thức bảo vệ rừng của toàn xã hội thông qua việc giáo dục các đối tượng là học sinh các cấp qua ngày Môi trường thế giới…

2. Rà soát, đánh giá, kiểm soát các quy hoạch, dự án có tác động tiêu cực đến diện tích, chất lượng rừng

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc rà soát, kiểm tra đánh giá các quy hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội có tác động tiêu cực đến diện tích rừng, đặc biệt là rừng tự nhiên, rừng phòng hộ; các dự án phát triển thủy điện, khai thác khoáng sản, xây dựng khu du lịch, dịch vụ du lịch… có sử dụng đất rừng.

- Hàng năm, chủ trì rà soát, kiểm tra, đánh giá tác động môi trường đối với các dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; xác định diện tích đất rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác (đối với các dự án được phép chuyển mục đích sử dụng rừng).

- Chủ động tham mưu UBND tỉnh kiên quyết đình chỉ, thu hồi đất đối với những dự án chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp có sai phạm hoặc có nguy cơ gây thiệt hại lớn về rừng, môi trường sinh thái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và đời sống người dân vùng dự án. Phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát, kiểm tra toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp đã giao, cho thuê; tham mưu đề xuất UBND tỉnh thu hồi diện tích đất đã giao, cho thuê sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích, vi phạm Luật Đất đai 2013 để giao cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng.

- Tiến hành rà soát xây dựng phương án giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng theo quy định của pháp luật đối với diện tích rừng và đất lâm nghiệp do UBND cấp xã quản lý.

- Hoàn thành việc giao đất lâm nghiệp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các tổ chức; đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng theo quy định của pháp luật vào năm 2018, 2019.

3. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

- Tăng cường chất lượng công tác thẩm định hồ sơ thu hồi đất, giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

- Thực hiện nghiêm túc quy trình lập, thẩm định, phê duyệt và xác nhận hoàn thành các báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, cam kết bảo vệ môi trường của các dự án có sử dụng đất rừng.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện các sai phạm và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật trong mua bán, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất rừng trái pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 Các phòng, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch này đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Hàng năm, trước ngày 10/12 báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Phòng Tổng hợp, kế hoạch, tài chính) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phòng Quản lý đất đai theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch này.

Phòng Tổng hợp, kế hoạch, tài chính theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện hàng năm về Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 18/4/2017 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII của Sở Tài nguyên và Môi trường./.

 

TÀI LIỆU:

Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạocủa Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

- Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

 - Kế hoạch số 1628/KH-UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh.

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan

Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ(28/06/2018 4:15:55 CH)

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018(17/04/2018 10:52:24 SA)

NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LAI CHÂU GIAO BAN CÔNG TÁC QUÝ I, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2018(17/04/2018 9:00:24 SA)

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP CÔNG TÁC Về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động giao thông vận tải giai đoạn 2018-2021(06/04/2018 7:21:59 SA)

Hội thảo trao đổi, thảo luận về “Định hướng Quy hoạch hướng đến phát triển bền vững”(27/03/2018 2:47:00 CH)

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...