Trang chủ Tin tức sự kiện Tin hoạt động của Sở

Kết quả Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Lai Châu và tỉnh Lào Cai
(Ngày đăng :18/01/2018 12:00:00 SA)

 Sau khi Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu và tỉnh Lào Cai được ký kết, ngày 17/9/2015 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu và tỉnh Lào Cai đã tiến hành ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2015-2020 trên các lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan về tài nguyên môi trường gồm: Tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quản lý đất đai; Đo đạc bản đồ, viễn thám; Quản lý tài nguyên khoáng sản; Bảo vệ môi trường; Quản lý tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, ứng phó biến đổi khí hậu; Tổ chức bộ máy cán bộ; Công nghệ thông tin; Cải cách hành chính và các nội dung khác.Thực hiện biên bản hợp tác, giai đoạn 2015-2017 Sở Tài nguyên và Môi trường Lai Châu đã tổ chức 01 đoàn tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai về tổ chức, cơ chế hoạt động, tài chính, chuyên môn của Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường, công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện điểm. Bên cạnh đó, ngành tài nguyên và môi trường 02 tỉnh vẫn thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường trên 9 lĩnh vực được giao,

 cụ thể:

Lĩnh vực tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

 Lĩnh vực Quản lý đất đai

Giai đoạn 2015-2017, Sở Tài nguyên và Môi trường 02 tỉnh thường xuyên phối hợp và trao đổi về kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ trong việc xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể phục vụ việc tính giá trị bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; tạo quỹ đất và đấu giá quyền sử dụng đất. Trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong việc tổng hợp danh mục công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất phải thu hồi; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các dự  án; cập nhật chỉnh lý biến động đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, công tác đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Đặc biệt đối với các dự án có liên quan đến đất giáp ranh của hai tỉnh để đảm bảo thống nhất về chính sách bồi thường và tiến độ dự án.

 Lĩnh vực Đo đạc bản đồ, viễn thám

Trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động đo đạc bản đồ, viễn thám; lập hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán các dự án thành phần thuộc dự án tổng thể hồ sơ địa chính. Đề xuất phương án giải quyết tranh chấp địa giới hành chính giữa hai tỉnh tại khu vực đèo Hoàng Liên Sơn giữa xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu với xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

 Lĩnh vực Quản lý tài nguyên khoáng sản

Tham mưu UBND tỉnh ký kết Quy chế phối hợp số 5461/QCPH-UBND ngày 06/12/2017 về phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Lào Cai với tỉnh Lai Châu. Qua đó thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ, hiệu quả về chuyên môn và thông tin, tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ khoáng sản chưa khai thác khu vực giáp ranh, nhằm ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Bên cạnh đó, duy trì trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản; chia sẻ thông tin về vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản và xử lý vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản; thông tin cho nhau về tiềm năng khoáng sản, quy hoạch hoạt động khoáng sản gắn với chế biến sâu sản phẩm, quy hoạch vùng trong lĩnh vực chế biến, sử dụng khoáng sản.

 Lĩnh vực Bảo vệ môi trường

Tăng cường phối hợp quản lý và bảo vệ môi trường Vườn Quốc gia Hoàng Liên, rừng phòng hộ đầu nguồn, bảo tồn đa dạng sinh học, các khu vực giáp ranh nhằm kiểm soát buôn bán động, thực vật, khai thác lâm sản, chặt phá rừng trái phép gây suy giảm tài nguyên sinh học. Chia sẻ kinh nghiệm về công tác thẩm định, kiểm soát ô nhiễm, phương pháp xử lý các tai biến, sự cố môi trường, các tác động do biến đổi khí hậu; xây dựng khu dự trữ sinh quyển Hoàng Liên Sơn; thông tin, số liệu về tài nguyên rừng, đa dạng sinh học.

 Lĩnh vực Quản lý tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, ứng phó BĐKH

Tăng cường phối hợp trong bảo vệ, giải quyết các vi phạm hành lang an toàn kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn của Trung ương trên địa bàn, chia sẻ dữ liệu có liên quan của nguồn tài nguyên nước liên quan đến hai tỉnh. Đồng thời tích cực trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, nhà nước về tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và ứng phó biến đổi khí hậu.

 Lĩnh vực tổ chức bộ máy cán bộ

Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy ngành tài nguyên môi trường cấp tỉnh, huyện, xã; công tác tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất và Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp. Trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, sử dụng, quy hoạch, đào tạo công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành.

Phối hợp thực hiện tổ chức thành công Giải thể thao, Liên hoan văn nghệ và Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 (tổ chức tại tỉnh Lai Châu) và năm 2017 (tổ chức tại tỉnh Lào Cai) qua đó tạo môi trường thuận lợi để các phòng, đơn vị, các tổ chức đoàn thể của Sở Tài nguyên và Môi trường 02 tỉnh học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.

 Lĩnh vực công nghệ thông tin

Trao đổi kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; xây dựng, cập nhật khai thác cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu địa chính huyện điểm, đặc biệt là công tác hợp tác với Bưu điện trong việc cung ứng dịch vụ chuyển phát Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

 Cải cách hành chính và các nội dung khác

Trao đổi kinh nghiệm công tác cải cách hành chính, công tác tiếp nhận và trả kết quả; nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất. Hai bên tạo điều kiện cho các phòng, đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể trao đổi, học tập kinh nghiệm theo chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, đơn vị, tổ chức đoàn thể.

 Đánh giá chung

Công tác phối hợp, thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015-2017 đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường. Tuy vậy, trong công tác tổ chức thực hiện cũng còn hạn chế như: Một số lĩnh vực chưa được đề xuất xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể, chủ động nội dung, thời gian như đã được thống nhất trong biên bản thỏa thuận.

Nội dung hợp tác giữa tỉnh tỉnh Lai Châu và tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018-2020

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, giai đoạn 2018-2020 Sở Tài nguyên và Môi trường 02 tỉnh Lai Châu và Lào Cai cần tiếp tục thực hiện hợp tác trên các lĩnh vực của ngành tài nguyên môi trường, trong đó cần tập trung vào các nội dung:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đối với từng nội dung hợp tác cụ thể, tập trung vào các lĩnh vực ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quản lý đất đai, đo đạc bản đồ.

- Tổ chức đoàn tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau; tổ chức gặp gỡ đánh giá kết quả hợp tác hàng năm và của giai đoạn 2015-2020.

- Duy trì, tổ chức tốt giao lưu văn nghệ, thể thao Cụm thi đua số III hàng năm tạo điều kiện để cán bộ, công chức 2 Sở giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm

BBT

Tin liên quan

Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019(21/01/2019 2:48:50 CH)

BÀN GIAO, TIẾP NHẬN VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ VỀ VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG(24/12/2018 10:58:21 SA)

Phát động phong trào thi đua chuyên đề “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông”(23/10/2018 10:21:00 SA)

Triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2018(10/10/2018 10:59:06 SA)

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 7 KHOÁ XII CỦA ĐẢNG (28/07/2018 10:11:41 SA)

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...