Trang chủ Giới thiệu chung Tổ chức bộ máy

Phòng Tổ chức - Hành chính
(Ngày đăng :01/11/2015 12:00:00 SA)

Vị trí, chức năng

Phòng Tổ chức - Hành chính là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng; quản trị hành chính; công tác cải cách hành chính. Chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, rà soát, hoàn chỉnh trình Giám đốc Sở quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng, đơn vị thuộc Sở; theo dõi công tác tổ chức cán bộ của các phòng, đơn vị thuộc Sở.

2. Thực hiện công tác tuyển dụng, tiếp nhận, điều chuyển cán bộ; bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương công chức, viên chức, công nhận hết tập sự; quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức theo phân cấp.

3. Tổ chức, phối hợp thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh và công bố quyết định theo quy định.

4. Xây dựng, tổ chức theo dõi thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm của Sở, của ngành; tham mưu cử cán bộ công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ, thi nâng ngạch, chuyển ngạch và thực hiện chính sách và thủ tục giải quyết chế độ liên quan đến kinh phí đào tạo bồi dưỡng.

5. Theo dõi và giải quyết các chế độ, chính sách: Nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn; chế độ nghỉ hưu; chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ, chính sách khác cho cán bộ công chức, viên chức thuộc Sở.

6. Tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động; thường trực hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật của Sở.

7. Tổ chức tiếp nhận, phân phát văn bản, tài liệu gửi đến Sở, lãnh đạo Sở. Theo dõi và tổng hợp kết quả xử lý văn bản của các phòng, đơn vị thuộc Sở. Kiểm tra việc phát hành các văn bản của Sở theo quy định và bảo đảm đúng thể thức, nội dung văn bản.

8. Thực hiện cập nhật văn bản đến, văn bản đi của Sở vào Hệ chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc của Sở; quản lý, cung cấp văn bản điện tử theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của Sở. Tổ chức, hướng dẫn các phòng, đơn vị thực hiện phân loại, lưu trữ tài liệu theo quy định.

9. Quản lý, sử dụng các con dấu của Sở; cung cấp báo, tạp chí, bản tin phục vụ công tác của lãnh đạo Sở và các phòng, đơn vị theo quy định.

10. Thực hiện nhiệm vụ mua sắm và quản lý, bảo vệ các tài sản chung của Sở.

11. Chủ trì, phối hợp các phòng, đơn vị chuẩn bị điều kiện tổ chức giao ban hàng tháng của Lãnh đạo Sở, các hội nghị, cuộc họp của Sở; tổng hợp nội dung hội nghị, hội họp và thông báo kết luận của Lãnh đạo Sở và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện nội dung kết luận các cuộc họp do Lãnh đạo Sở chủ trì.

12. Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường quản lý, vận hành Hệ chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc, Trang thông tin điện tử của Sở.

13. Đầu đầu mối thực hiện công tác cải cách hành chính; tổ chức thực hiện cơ chế “Một cửa”; ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa quản lý hành chính; theo dõi việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong việc giải quyết các công việc của Sở.

14. Quản lý và làm thủ tục cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường, nghỉ phép, đi học... cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở.

15. Quản lý, cấp mã số, cấp thẻ công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

16. Chủ trì, phối hợp với phòng, đơn vị lập kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng các ngày lễ tết, các dịp kỷ niệm trong năm; treo cờ, khẩu hiệu, trang trí cơ quan,...

17. Chủ trì, phối hợp xây dựng, điều chỉnh bổ sung và tổ chức thực hiện các quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở, quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các nội quy, quy chế của Sở và các đơn vị trực thuộc;

18. Tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan. Kiến nghị xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong cơ quan.

19. Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước, công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự cơ quan, công tác dân quân tự vệ, an toàn phòng chống cháy nổ của Sở; công tác vệ sinh môi trường công sở.

20. Phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân;

21. Chủ trì, phối hợp với Phòng Tổng hợp, kế hoạch, tài chính; Công đoàn cơ quan thực hiện việc hiếu, hỷ, thăm hỏi ốm đau... của cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Sở quản lý và cán bộ các cơ quan liên quan theo quy định.

22. Thực hiện công tác báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất về công tác tuyên giáo, dân vận, quy chế dân chủ và nhiệm vụ được giao.

23. Quản lý sử dụng cán bộ, công chức, tài sản thuộc Phòng theo quy định. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng.

24. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Tin liên quan

Phòng Tổ chức - Hành chính(28/04/2016 8:20:11 SA)

TỔ CHỨC BỘ MÁY(16/07/2015 4:15:53 CH)

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...