Trang chủ Tin tức sự kiện

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường
(Ngày đăng :24/04/2016 12:00:00 SA)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

(Ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-STNMT ngày 01/10/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

 Cơ cấu tổ chức:

      1. Lãnh đạo Trung tâm

               Phạm Khánh Tùng - Giám đốc

           Phó giám đốc:  Nguyễn Văn Hải

      2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm:

      a) Phòng Kế hoạch, tổng hợp có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện công tác tổng hợp, kế hoạch; tổ chức cán bộ; thi đua, khen thưởng; quản trị hành chính; tài chính, kế toán.

      b) Phòng Lưu trữ và Công nghệ thông tin có chức năng giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện việc thu thập, lưu trữ, quản lý, cung cấp thông tin tư liệu về hồ sơ lưu trữ liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh theo nhiệm vụ được giao của Trung tâm; thực hiện các hoạt động về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường; tổ chức thực hiện các dịch vụ về lưu trữ hồ sơ, tài liệu và công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

      Vị trí và chức năng

      1. Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Sở), có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác thu thập, lưu trữ, quản lý, cung cấp thông tin tư liệu liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp của Sở; thực hiện các hoạt động về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường; tổ chức thực hiện các dịch vụ về lưu trữ hồ sơ, tài liệu và công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

      2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, có trụ sở và tài khoản riêng, hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

      Nhiệm vụ và quyền hạn

      1. Xây dựng kế hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Sở, tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch thu thập, cập nhật, lưu trữ và khai thác thông tin tư liệu tài nguyên, môi trường trên địa bàn tỉnh; ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường của tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Sở.

3. Tổ chức xây dựng và quản lý vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường của tỉnh, gồm:

a) Xây dựng Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh;

b) Xây dựng kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường hàng năm của tỉnh và phối hợp tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

c) Tiếp nhận, xử lý dữ liệu về tài nguyên và môi trường; xây dựng, tích hợp, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường của tỉnh;

d) Biên tập, cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi trường cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

đ) Tham gia kiểm tra và đề xuất hình thức xử lý các đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường của tỉnh.

  1. Tổng hợp, lưu trữ và công bố số liệu thống kê, thông tin tư liệu về tài nguyên và môi trường theo quy định.
  2. Tổ chức thực hiện công tác tin học hóa quản lý hành chính nhà nước của Sở; tổ chức các hoạt động thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường ở địa phương; hướng dẫn, quản lý các hệ thống thông tin và các phần mềm quản lý chuyên ngành.
  3. Xây dựng, triển khai chương trình ứng dụng công nghệ thông tin; quản trị vận hành hạ tầng kỹ thuật, duy trì, ổn định hoạt động của Hệ chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc, Trang thông tin điện tử, cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng thuộc phạm vi quản lý của Sở. Thực hiện công tác bảo đảm an toàn và bảo mật hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu điện tử về tài nguyên và môi trường của tỉnh.
  4. Quản lý, biên tập và xuất bản Bản tin tài nguyên và môi trường của Ngành, phát hành hàng quý.
  5. Quản lý, lưu trữ thông tin, tư liệu tổng hợp về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở; tổ chức cung cấp, dịch vụ, thu phí khai thác; được ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân để cung cấp thông tin theo quy định.
  6. Thẩm định, kiểm tra, giám sát các dự án, đề án đầu tư về ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm chuyên ngành và cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Sở.
  7. Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức và chuyển giao các ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng chuyên ngành cho cơ sở và các đối tượng sử dụng trong và ngoài ngành theo yêu cầu.

11. Tổ chức xây dựng, nghiên cứu và thực hiện các chương trình, đề tài, đề án về công nghệ thông tin, tư liệu, dữ liệu tài nguyên và môi trường theo phân công của Giám đốc Sở.

12. Thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

13. Thực hiện các hoạt động khai thác dịch vụ đáp ứng nhu cầu sử dụng của các cơ quan, tổ chức kinh tế - xã hội và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật, gồm:

a) Cung cấp thông tin tư liệu tài nguyên, môi trường, cung cấp trích lục bản đồ, điểm tọa độ, dịch vụ khai thác thông tin đất đai (trừ hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu địa chính, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) và khai thác các tài liệu khác liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường; dịch vụ chỉnh lý, số hóa, biên tập bản đồ địa hình, bản đồ nền, bản đồ chuyên đề trên cơ sở tư liệu bản đồ đã được thành lập;

b) Khai thác quảng cáo, truyền thông trên trang thông tin điện tử, bản tin của Sở;

c) Các dịch vụ lưu trữ hồ sơ tài liệu: Bảo quản, chỉnh lý, tu bổ, số hóa hồ sơ tài liệu, cập nhật cơ sở dữ liệu;

d) Các dịch vụ công nghệ thông tin: Tư vấn, thiết kế, thi công hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; xây dựng chuyển giao các phần mềm ứng dụng tin học, quản trị vận hành các mạng thông tin và cơ sở dữ liệu; xử lý dữ diệu, xây dựng cơ sở dữ liệu; các dịch vụ công nghệ thông tin khác;

đ) Tư vấn ứng dụng, đào tạo, chuyển giao công nghệ thông tin và công nghệ lưu trữ.

14. Được ký kết các hợp đồng dịch vụ; hợp đồng lao động khi có nhu cầu và tự trả lương từ nguồn thu từ hoạt động dịch vụ theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

16. Quản lý tổ chức, biên chế, vị trí việc làm; công chức, viên chức, lao động, tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo phân cấp của Sở và quy định của pháp luật.

17. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Sở; phòng chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan; bảo vệ bí mật nhà nước, công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự cơ quan.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Tin liên quan

Hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định hạn chế khai thác nước dưới đất(12/12/2018 9:41:13 SA)

TẬP HUẤN ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG, MÁY CHỦ, QUẢN TRỊ MẠNG CSDL VÀ VẬN HÀNH CSDL ĐỊA CHÍNH(10/09/2018 9:32:08 SA)

Cụm thi đua số III: Tổng kết phong trào thi đua năm 2017, ký kết giao ước thi đua năm 2018(14/11/2017 8:25:59 SA)

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ, SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LẦN THỨ V - NHIỆM KỲ 2017-2022(30/10/2017 7:56:58 SA)

KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VỚI HỘI NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH LAI CHÂU(24/10/2017 9:23:06 SA)

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...