image banner
Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
339-HĐBT 22/09/1992 NGHỊ ĐỊNH CUẢ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 339-HĐBT NGÀY 22-9-1992 VỀ VIỆC THI HÀNH PHÁP LỆNH VỀ THUẾ NHÀ, ĐẤT
Lượt xem: 0
Tải về 0
327-CT 15/09/1992 QUYẾT ĐỊNH VỀ MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỐNG, ĐỒI NÚI TRỌC, RỪNG, BÃI BỒI VEN BIỂN VÀ MẶT NƯỚC
Lượt xem: 0
Tải về 0
270-HĐBT 14/09/1991 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 270-HĐBT NGÀY 14-9-1991 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH THUẾ NHÀ,
Lượt xem: 0
Tải về 0
52.HĐBT 27/05/1989 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 52-HĐBT NGÀY 27-5-1989 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH VỀ THUẾ NÔNG NGHIỆP NGÀY 25-2-1983 VÀ PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHÁP LỆNH VỀ THUẾ NÔNG NGHIỆP NGÀY 30 THÁNG 1 NĂM 1989
Lượt xem: 0
Tải về 0
Số: 30-HĐBT 23/03/1989 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 30-HĐBT NGÀY 23/3/1989 VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI
Lượt xem: 0
Tải về 0
30.HĐBT 23/03/1989 Nghị Định Số 30.HĐBT của Hội Đồng Bộ Trưởng ngày 23.3.1989 Về Việc Thi Hành Luật Đất Đai
Lượt xem: 0
Tải về 0
13-HĐBT 01/02/1989 Quyết định 13-HĐBT năm 1989 về việc giải quyết một số vấn đề cấp bách về ruộng đất
Lượt xem: 0
Tải về 0
154-HĐBT 11/10/1988 CHỈ THỊ VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH VỀ RUỘNG ĐẤT
Lượt xem: 0
Tải về 0
60-HĐBT 14/04/1988 CHỈ THỊ VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI
Lượt xem: 0
Tải về 0
222-HĐBT 05/12/1987 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 222-HĐBT NGÀY 5-12-1987 VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ VÀ LỆ PHÍ CHỨNG THƯ
Lượt xem: 0
Tải về 0
12