Số / ký hiệu

                                                                             Trích yếu

Ngày

ban hành

 

07/2017/QĐ-UBND

 

 Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 

11/04/2017

177/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản

08/03/2017

163/QĐ-UBND

QD. công nhận các huyện thành phố lai châu đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giao dục xõa mù chữ

03/03/2017

162/QDD-UBND

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu

03/03/2017

161/QĐ-UBND

Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016

02/03/2017

307/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 2017

28/02/2017

03/2017/QĐ-UBND

Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu

18/01/2017

27/QĐ-UBND

Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016

17/01/2017

35/QĐ-UBND

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Lai Châu ban hành hết hiệu lực toàn bộ và danh mục văn bản hết hiệu lực một phần năm 2016

17/01/2017

1925/QĐ-UBND

Ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2017 tỉnh Lai Châu

30/12/2016

1908/QĐ-UBND

Ban hành Kế hoạch tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu

30/12/2016

1806/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2017

21/12/2016

50/2016/QĐ-UBND

Gian chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

12/12/2016

71/NQ-HĐND

Chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng và thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng chuyển sang mục đích khác năm 2017 trên địa bàn tỉnh

10/12/2016

74/NQ-HĐND

Giải quyết các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất, trước kỳ họp và sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

10/12/2016

68/2016/NQ-HĐND

Phát triển du lịch Lai Châu giai đoạn 2016-2021

10/12/2016

70/NQ-HĐND

Chia tách, thành lập bản thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn các huyện: Than Uyên, Nậm Nhùn, Mường Tè, tỉnh Lai Châu

10/12/2016

75/NQ-HĐND

Thành lập Đoàn giám sát việc bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân vùng tái định cư các công trình thủy điện Quốc gia trên địa bàn tỉnh

10/12/2016

64/NQ-HĐND

Phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015

10/12/2016

65/NQ-HĐND

Dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017

10/12/2016

66/NQ-HĐND

Kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước nă m2017, tỉnh Lai Châu

10/12/2016

62/2016/NQ-HĐND

Ban hành quy định phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020

10/12/2016

69/NQ-HĐND

Quyết định tổng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lai Châu năm 2017

10/12/2016

67/2016/NQ-HĐND

Chương trình phát triển kinh tế cửa khẩu tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020

10/12/2016

59/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017

10/12/2016

61/2016/NQ-HĐND

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, nguồn vốn ngân sách địa phương

10/12/2016

60/2016/NQ-HĐND

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ưng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trịnh mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

10/12/2016

63/2016/NQ-HĐND

Ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017

10/12/2016

72/2016/NQ-HĐND

Quy định chính sách hỗ trợ học nghề nội trú đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Lai Châu không được hưởng chính sách nội trú theo Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 20/10/2015

10/12/2016

76/NQ-HĐND

Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017

10/12/2016

73/2016/NQ-HĐND

Bổ sung nội dung, mức chi tại Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lai Châu

10/12/2016

SỐ 785/BC-STNMT

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Mai Văn Thạch, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...