Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 114/QĐ- STNMT Quyết định Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển đối với chức danh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý 56 12/07/2018
2 745 /KH-STNMT KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN giai đoạn 2017 - 2020 51 24/08/2017
3 73-KH/ĐU Thực hiện NQ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 39 10/08/2016
4 Số 424/HD-STNMT HƯỚNG DẪN Lập, thẩm định Thiết kế kỹ thuật dự toán; trích đo, trích lục bản đồ địa chính thửa đất, khu đất phục vụ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu 479 01/06/2016
5 32_35_36/QĐ-STNMT Hủy phôi GCN_QSD đất 172 16/03/2016
6 43/QĐ-STNMT Thành lập tổ tư vấn pháp luật thủ tục hành chính về TNMT 305 07/03/2016
7 202/QĐ-STNMT PHÊ DUYỆT KH THANH TRA 2016 56 14/01/2016
8 3018/QĐ- BTNMT PHÊ DUYÊT KH THANH TRA 2016(BTNMT) 48 14/01/2016
9 238/QĐ-STNMT PHÊ DUYỆT KH KIỂM TRA 2016 35 14/01/2016
10 01 PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN 41 08/01/2016
11 Số: 889/KH-STNMT KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015 28 08/10/2015
12 Số 23/2015/QĐ-UBND Ban hành quy định một số nội dung về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 62 29/09/2015
13 731/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cự thể để tính tiền SD đất khi giao đất tại huyện Nậm Nhùn 67 22/07/2015
14 732/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể các huyện và TP Lai Châu 267 22/07/2015
15 Số 543/TB-STNMT Kết quả lựa chon tổ chức để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại mỏ đồng Nậm Pửng, xã Căn co, huyện Sìn Hồ 43 29/06/2015
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Thực hiện công văn 48/VPDK-DKCG về việc thực hiện giao dịch bảo đảm theo thông tư hướng dẫn tại Thông tư 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ tư pháp 24/03/2020
2 1128/STNMT-ĐĐB Về việc dừng thực hiện Hướng dẫn số: 120/HD-STNMT ngày 26/02/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường 49 05/09/2019
3 189/QĐ-STNMT Phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở tài nguyên môi trường 45 04/09/2019
4 3086/QĐ- BTNMT Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TN& MT 22 10/10/2018
5 08/2018/TT-BTNMT Thông tư 08/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 8 14/09/2018
6 09/2018/TT-BTNMT Thông tư 09/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 6 14/09/2018
7 2813/QĐ- BTNMT Quyết định Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TN& MT 7 12/09/2018
8 988/QĐ- UBND Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 các huyện: Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường, Sìn Hồ, Phong Thổ, Nậm Nhùn, thành phố Lai Châu 26 31/08/2018
9 28/2018/QĐ-UBND Quy định quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu 11 13/08/2018
10 2499/QĐ-BTNMT Ban hành quy định về phối hợp công tác giữa các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường 28 09/08/2018
11 26/2018/QĐ-UBND Ban hành QĐ về quản lý,sử dụng quỹ đất do UBND xã, phường, thị trấn quản lý trên địa bàn tỉnh Lai Châu 31 17/07/2018
12 25/2018/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Lai Châu 36 22/06/2018
13 23/2018/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh Lai Châu 17 30/05/2018
14 16/2018/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành bộ đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu 26 18/05/2018
15 60/NQ-CP Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lai Châu 20 17/05/2018

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Mai Văn Thạch, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...