Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Thực hiện công văn 48/VPDK-DKCG về việc thực hiện giao dịch bảo đảm theo thông tư hướng dẫn tại Thông tư 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ tư pháp 24/03/2020
2 1128/STNMT-ĐĐB Về việc dừng thực hiện Hướng dẫn số: 120/HD-STNMT ngày 26/02/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường 30 05/09/2019
3 189/QĐ-STNMT Phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở tài nguyên môi trường 26 04/09/2019
4 3086/QĐ- BTNMT Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TN& MT 20 10/10/2018
5 08/2018/TT-BTNMT Thông tư 08/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 6 14/09/2018
6 09/2018/TT-BTNMT Thông tư 09/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 5 14/09/2018
7 2813/QĐ- BTNMT Quyết định Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TN& MT 6 12/09/2018
8 988/QĐ- UBND Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 các huyện: Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường, Sìn Hồ, Phong Thổ, Nậm Nhùn, thành phố Lai Châu 21 31/08/2018
9 28/2018/QĐ-UBND Quy định quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu 6 13/08/2018
10 2499/QĐ-BTNMT Ban hành quy định về phối hợp công tác giữa các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường 26 09/08/2018
11 26/2018/QĐ-UBND Ban hành QĐ về quản lý,sử dụng quỹ đất do UBND xã, phường, thị trấn quản lý trên địa bàn tỉnh Lai Châu 26 17/07/2018
12 25/2018/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Lai Châu 26 22/06/2018
13 23/2018/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh Lai Châu 16 30/05/2018
14 16/2018/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành bộ đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu 19 18/05/2018
15 60/NQ-CP Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lai Châu 17 17/05/2018

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...