Trang chủ Giới thiệu chung Tổ chức bộ máy

TỔ CHỨC BỘ MÁY
(Ngày đăng :16/07/2015 4:16:20 CH)

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
TỈNH LAI CHÂU

I. BAN GIÁM ĐỐC 

 

Họ và tên             Chức vụ liên hệ                              Liên hệ

                

               Đ/C Mai Văn Thạch

          Giám đốc

Điện thoại: 02133.876.585

Mail: thachmv.sotnmt@laichau.gov.vn

Nhiệm vụ phân công:

- Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các mặt của Sở theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được UBND tỉnh quy định. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành cơ quan thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường.

- Trực tiếp chỉ đạo xây dựng chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công tác tổ chức cán bộ, tài chính - ngân sách; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật của cơ quan; thi đua, khen thưởng và kỷ luật.

- Trực tiếp tiếp công dân hoặc ủy quyền theo quy định. Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác cải cách hành chính; triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số sự hài lòng của người dân thuộc lĩnh vực ngành; thực hiện quy chế dân chủ; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác phối hợp các Phó giám đốc sở, các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở; phối hợp các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể trên địa bàn tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Chỉ đạo hoạt động của: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở và Phòng Khoáng sản, tài nguyên nước.

- Ký các văn bản thuộc thẩm quyền chung của Ngành trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tờ trình, dự thảo để UBND tỉnh trình các cơ quan cấp trên; tham gia các Ban chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công, giao nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Theo dõi, giúp đỡ toàn diện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường Thành phố Lai Châu.

             Đ/c Đỗ Văn Xiêng

            Phó giám đốc

 

Điện thoại: 0213.3 793 477

 Mail: xiengdv.sotnmt@laichau.gov.vn

Nhiệm vụ phân công:

- Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án đã được duyệt; theo dõi, thông tin, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công.

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Về đất đai, ứng dụng công nghệ thông tin; khoa học kỹ thuật; quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; là chủ tài khoản thứ 2.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, tuyên giáo, khoa giáo, văn hóa công sở, công tác thanh niên.

- Chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Phòng đất đai và đo đạc bản đồ, Văn phòng đăng ký đất đai.

- Theo dõi, giúp đỡ toàn diện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường: Huyện Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Mường Tè và Phong Thổ.
 

           

 

            Đ/c Đỗ Văn Tính

              Phó giám đốc

Điện thoại: 0213.3 791 447

Mail: tinhdv.sotnmt@laichau.gov.vn

 Nhiệm vụ phân công:

- Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án đã được duyệt; theo dõi thông tin, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công.

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo công tác quản lý: Về đo đạc, bản đồ và viễn thám; môi trường, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh.

- Theo dõi, chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng nông thôn mới; công tác an ninh, quân sự - quốc phòng của Sở.

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của: Phòng môi trường và biến đổi khí hậu; Trung tâm kỹ thuật tài nguyên; Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường.

- Theo dõi, giúp đỡ toàn diện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường các huyện: Than Uyên, Tân Uyên và Tam Đường.

 

II. CÁC PHÒNG - TRUNG TÂM

1.Văn Phòng sở:

Điện thoại: 02133 791 905 / Mail: vp.sotnmt@laichau.gov.vn

Địa chỉ: Tầng 3 nhà F, khu trung tâm hành chính chính trị tỉnh Lai Châu.

2.Phòng Môi trường và Biến đổi khí hậu:

Điện thoại: 02133 799 099 / Mail: pmtbdkh.sotnmt@laichau.gov.vn

Địa chỉ: Tầng 3 nhà F, khu trung tâm hành chính chính trị tỉnh Lai Châu.

3.Thanh tra sở:

Điện thoại: 02133 877 516 / Mail: ptt.sotnmt@laichau.gov.vn

Địa chỉ: Tầng 3 nhà F, khu trung tâm hành chính chính trị tỉnh Lai Châu.

4.Phòng Đất đai và Đo đạc, bản đồ:

Điện thoại: 02133 876 579 / Mail: pddddbd.sotnmt@laichau.gov.vn

Địa chỉ: Tầng 3 nhà F, khu trung tâm hành chính chính trị tỉnh Lai Châu.

5.Phòng Khoáng sản, Tài Nguyên Nước:

Điện thoại: 02133 876 254 / Mail: pkstnn.sotnmt@laichau.gov.vn

Địa chỉ: Tầng 3 nhà F, khu trung tâm hành chính chính trị tỉnh Lai Châu.

6.Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường:

Điện thoại: 02133 791 369; 02133.878 133/ Mail: ttqt.sotnmt@laichau.gov.vn

Địa chỉ: 001- Đường Võ Thị Sáu, tổ 05, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu.

7.Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên:

Điện thoại: 02133 790 010 / Mail: ttkt.sotnmt@laichau.gov.vn

Địa chỉ: Tầng 5, toà nhà số 1, khu trung tâm hành chính các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu.

8.Văn phòng đăng ký đất đai:

Điện thoại: 02133 795 575 / Mail: vpdkdd.sotnmt@laichau.gov.vn

Địa chỉ: Đại lộ Lê Lợi, tổ 05, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu.

8.1.Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phong Thổ:

Địa chỉ: TT Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Mail: vpdkpt.sotnmt.sotnmt@laichau.gov.vn   

8.2.Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mường Tè:

Địa chỉ: TT Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Mail: vpdkmt.sotnmt.sotnmt@laichau.gov.vn   

8.3.Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Nậm Nhùn:

 Địa chỉ: TT Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

  Mail: vpdknn.sotnmt.sotnmt@laichau.gov.vn   

8.4.Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Sìn Hồ:

  Địa chỉ: TT Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

  Mail: vpdksh.sotnmt.sotnmt@laichau.gov.vn   

8.5.Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tam Đường:

   Địa chỉ: TT Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

   Mail: vpdktd.sotnmt.sotnmt@laichau.gov.vn   

8.6.Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tân Uyên:

   Địa chỉ: TT Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

Mail: vpdkpt.sotntu.sotnmt@laichau.gov.vn   

 8.7.Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Than Uyên:

   Địa chỉ: TT Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

    Mail: vpdkpt.sotnthu.sotnmt@laichau.gov.vn   

 

 

 

Tin liên quan

TỔ CHỨC BỘ MÁY(16/07/2015 4:15:53 CH)

S? TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRU?NG T?NH LAI CHÂU

Ch?u trách nhi?m n?i dung: Mai Van Th?ch, Giám d?c S? Tài nguyên và Môi tru?ng

Tr? s? co quan: T?ng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính tr? t?nh Lai Châu

Ði?n tho?i: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ ngu?n http://sotnmt.laichau.gov.vn khi s? d?ng thông tin trên website này.


...