image banner
TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
TỈNH LAI CHÂU

 

 

 

I. BAN GIÁM ĐỐC 

 

HỌ VÀ TÊN
 CHỨC VỤ                              LIÊN HỆ

                

Đ/c Mai Văn Thạch

    GIÁM ĐỐC

Điện thoại: 02133.876.585

Mail: thachmv.sotnmt@laichau.gov.vn

Nhiệm vụ phân công:

   a) Lãnh đạo, chỉ đạo và qun lý toàn din các mt ca Stheo chức năng,nhim vvà quyn hạn được UBND tỉnh quy định. Chu trách nhiệm trước Tnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tnh vviệc lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành cơ quan thực hin các chức năng, nhiệm vca Sở Tài nguyên và Môi trường và thm quyđược giao.
   b) Tr
c tiếp chỉ đạo xây dựng chương trình, đề án, quy hoch, lập, điều chnh dự toán hàng năm và giai đoạn ca ngành, chủ trương đầu tư; công tác xây dựng văn bản quy phm pháp lut; công tác tchc cán b; công tác ci cách thchế, ci cách bmáy; kế hoch tài chính - ngân sách; công tác bo vchính trni b, bo vbí mt của cơ quan; Hội đồng sáng kiến, thi đua, khen thưởng và klut.
   c) Ti
ếp công dân hoc y quyền theo quy định; trin khai các gii pháp nâng cao chsố năng lực cnh tranh cp tnh, chsci cách hành chính, chsshài lòng của người dân thuộc lĩnh vực ngành; công tác phi hp các Phó Giám đốc sở, các phòng chuyên môn, các đơn vị thuc S; chủ động phi hp vi các S,Ban, Ngành, Đoàn thể trên địa bàn tnh trong quá trình thc hin nhim v.
   d)
Trực tiếp phụ trách Thanh tra Sở; báo cáo quý, báo cáo năm và giai đoạn của ngành; ký văn văn bản tổng hợp có từ 02 phòng tham mưu trở lên; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; là Chủ tài khoản của Sở.
   đ)
Trc tiếp ký hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ký ban hành các văn bản mang tính cht tng hp ca ngành.
   e) Ký t
trình, dthảo để UBND tỉnh trình các cơ quan cấp trên (Tnh y, Hội đồng nhân dân tnh, Ban cán sự Đảng UBND tnh và trình Chtch UBND tnh); các văn bản gi các Bvà 02 cc, vtrlên; ký các văn bản thuc thm quyn chung của ngành và lĩnh vực phtrách trình UBND tnh, Chtch UBND tnh; ký các quyết định, cp phép thuộc lĩnh vực S; Ttrình phê duyệt các đề án, dán; tham gia các Ban chỉ đạo và thc hin nhim vkhác theo sphân công,giao nhim vca UBND tnh, Chtch UBND tnh.

Đ/c Ngô Xuân Hùng

PHÓ GIÁM ĐỐC

Điện thoại: 0213.3 793 477

 Mail: hungnx.sotnmt@laichau.gov.vn

Nhiệm vụ phân công:

   a) Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án đã được duyệt; theo dõi, thông tin, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công.
   b) Giúp Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực: Môi trường, biến đổi khí hậu;khoáng sản.
   c) Theo dõi, chỉ đạo công tác dân vn; tuyên giáo, khoa giáo; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng nông thôn mi; khoa hc kthut.
   d)
Ký các văn bản, Ttrình khi thuộc lĩnh vực được phân công, phtrách.
   đ) Trc tiếp phtrách: Phòng Môi trường và Biến đổi khí hu; Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường.
   e)
Là chủ tài khoản ủy quyền thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công, phụ trách; Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh.
   f) Theo dõi, chỉ đạo cá
c hoạt động ca ngành trên địa bàn huyn Tân Uyên và Than Uyên.

 

 Đ/c Đỗ Văn Tính

PHÓ GIÁM ĐỐC

Điện thoại: 0213.3 791 447

Mail: tinhdv.sotnmt@laichau.gov.vn

 Nhiệm vụ phân công:

   a) Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch,kế hoạch, chương trình, đề án đã được duyệt; theo dõi thông tin, hướng dẫn, phổbiến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công.
   b) Giúp Giám đốc SPhụ trách lĩnh vực: Đo đạc, bản đồ và vin thám; tàinguyên nước.
   c) Theo dõi, ch
ỉ đạo công tác biên giới địa gii; công tác an ninh, quân s- quc phòng ca S;
   d)
Ký các văn bản, Ttrình thuộc lĩnh vực được phân công, phtrách.
  đ) Trc tiếp phtrách: Phòng khoáng sản, Tài nguyên nước và Trung tâm Kthut tài nguyên.
  e) Theo dõi, chỉ đạo các hoạt động ca ngành trên địa bàn huy
ện MườngTè và Nậm Nhùn.

 

Đ/c Phạm Thị Lan Anh   

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Điện thoại: 0213.3 791 447

Mail: anhptl.sotnmt@laichau.gov.vn

 Nhiệm vụ phân công:

   a) Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch,kế hoạch, chương trình, đề án đã được duyệt; theo dõi, thông tin, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công.
   b) Giúp Giám đốc Sphụ trách lĩnh vực: Công tác giao đất, cho thuê đấđối vi các dự án ngoài ngân sách Nhà nước (trừ đất thương mại, dch v; dán vnông nghip, lâm nghip; dự án đô thị, nhà ở thương mại, khu dân cư nông thôn); ng dng công nghthông tin; qun lý chất lượng theo tiêu chun ISO 9001:2015; công tác ci cách hành chính (trnhim vụ Giám đốc đã phụ trách).
   c) Tr
c tiếp phụ trách: Văn phòng Sở (trnhim vụ Giám đốc đã phụ trách).
   d)
Ký các văn bản, Ttrình thuộc lĩnh vực được phân công, phtrách.
  đ) Là chtài khoản được y quyn thc hin các dán, nhim vụ theo lĩnh vực được phân công, phtrách và chi tiêu ni bS.
   e) Theo dõi, chỉ đạo các hoạt động ca ngành trên địa bàn huyện Sìn Hồ và
Phong Thổ.

 

                      

 Đ/c Vũ Minh Thức 

              PHÓ GIÁM ĐỐC                      a) Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch,
kế hoạch, chương trình, đề án đã được duyệt; theo dõi, thông tin, hướng dẫn, phổ
biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công.
   b) Giúp Giám đốc Sphụ trách lĩnh vực: Đất đai (trnhim vụ Giám đốc
và đồng chí Phó Giám đốc Phm Thị Lan Anh đã phụ trách) và thc hin chc
năng, nhiệm vcủa Văn phòng đăng ký đất đai; Trưởng ban kiêm nhim các
chương trình, dán; Đề án đất nông, lâm trường và công tác đo đạc, cp giy
ch
ng nhn, xây dựng cơ sở dliệu địa chính trên địa bàn các huyn, thành ph.
   c) Theo dõi, ch
ỉ đạo các hoạt động vdoanh nghip, Hp tác xã; thc hin
quy ch
ế dân chủ ở cơ quan, văn hóa, thể thao, công tác thanh niên. Theo dõi, ch
đạo công tác định giá đấ
t, đấu giá quyn sdụng đất, cphn hóa.
   d) Ký các văn bản, Ttrình thuộc lĩnh vực được phân công, phtrách.
   đ) Trc tiếp phụ trách: Phòng Đất đai và đo đạc, bản đồ; Văn phòng đăng
ký đất đai
.
   e)
Là chủ tài khoản ủy quyền thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực được
phân công, phụ trách.
   f) Theo dõi, chỉ đạo cá
c hoạt động ca ngành trên địa bàn huyện Tam
Đường và thành phố Lai Châu.

         

II. CÁC PHÒNG - TRUNG TÂM

1.Văn Phòng sở:

Điện thoại: 02133 791 905 / Mail: vp.sotnmt@laichau.gov.vn

Địa chỉ: Tầng 3 nhà F, khu trung tâm hành chính chính trị tỉnh Lai Châu.

2.Phòng Môi trường và Biến đổi khí hậu:

Điện thoại: 02133 799 099 / Mail: pmtbdkh.sotnmt@laichau.gov.vn

Địa chỉ: Tầng 3 nhà F, khu trung tâm hành chính chính trị tỉnh Lai Châu.

3.Thanh tra sở:

Điện thoại: 02133 877 516 / Mail: ptt.sotnmt@laichau.gov.vn

Địa chỉ: Tầng 3 nhà F, khu trung tâm hành chính chính trị tỉnh Lai Châu.

4.Phòng Đất đai và Đo đạc, bản đồ:

Điện thoại: 02133 876 579 / Mail: pddddbd.sotnmt@laichau.gov.vn

Địa chỉ: Tầng 3 nhà F, khu trung tâm hành chính chính trị tỉnh Lai Châu.

5.Phòng Khoáng sản, Tài Nguyên Nước:

Điện thoại: 02133 876 254 / Mail: pkstnn.sotnmt@laichau.gov.vn

Địa chỉ: Tầng 3 nhà F, khu trung tâm hành chính chính trị tỉnh Lai Châu.

6.Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường:

Điện thoại: 02133 791 369; 02133.878 133/ Mail: ttqt.sotnmt@laichau.gov.vn

Địa chỉ: 001- Đường Võ Thị Sáu, tổ 05, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu.

7.Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên:

Điện thoại: 02133 790 010 / Mail: ttkt.sotnmt@laichau.gov.vn

Địa chỉ: Tầng 5, toà nhà số 1, khu trung tâm hành chính các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu.

8.Văn phòng đăng ký đất đai:

Điện thoại: 02133 795 575 / Mail: vpdkdd.sotnmt@laichau.gov.vn

Địa chỉ: Đại lộ Lê Lợi, tổ 05, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu.

8.1.Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phong Thổ:

Địa chỉ: TT Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Mail: vpdkpt.sotnmt.sotnmt@laichau.gov.vn   

8.2.Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mường Tè:

Địa chỉ: TT Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Mail: vpdkmt.sotnmt.sotnmt@laichau.gov.vn   

8.3.Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Nậm Nhùn:

 Địa chỉ: TT Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

  Mail: vpdknn.sotnmt.sotnmt@laichau.gov.vn   

8.4.Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Sìn Hồ:

  Địa chỉ: TT Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

  Mail: vpdksh.sotnmt.sotnmt@laichau.gov.vn   

8.5.Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tam Đường:

   Địa chỉ: TT Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

   Mail: vpdktd.sotnmt.sotnmt@laichau.gov.vn   

8.6.Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tân Uyên:

   Địa chỉ: TT Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

Mail: vpdkpt.sotntu.sotnmt@laichau.gov.vn   

 8.7.Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Than Uyên:

   Địa chỉ: TT Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

    Mail: vpdkpt.sotnthu.sotnmt@laichau.gov.vn   


Tin khác
image advertisement
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập