image banner
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Tầng 3, nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu Điện thoại thường trực: 0213.3 791 905 * Fax: 0213. 3 877 560 Email: sotnmt@laichau.gov.vn

 

       Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-UB ngày 01/01/2004 của UBND lâm thời tỉnh Lai Châu, với chức năng là tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bao gồm: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ , CCVC và người lao động đã có sự trưởng thành vượt bậc về năng lực, kiến thức, kỹ năng, tính chuyên nghiệp, đủ sức gánh vác trách nhiệm được giao. Với sự đoàn kết, trách nhiệm và nỗ lực không ngừng, Sở TN&MT đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

           Từ năm 2004, khi đó tỉnh Lai Châu chia tách từ tỉnh Lai Châu (cũ), Sở TN&MT chỉ có 24 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chuyển sang. Cơ sở vật chất còn nghèo nàn, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc. Song được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ TN&MT, Sở TNMT Lai Châu từng bước được kiện toàn về tổ chức và đội ngũ cán bộ, được đầu tư trang thiết bị và thành lập thêm một số phòng chức năng, đơn vị sự nghiệp nhằm đáp ứng và nắm bắt kịp thời xu hướng phát triển chung của ngành. Đến nay, cơ cấu của Sở TN&MT gồm Ban Giám đốc Sở (Giám đốc, 04 Phó Giám đốc); 05 phòng chuyên môn nghiệp vụ (Văn phòng Sở; Phòng Đất đai, đo đạc và bản đồ; Phòng Khoáng sản, tài nguyên nước; Phòng Môi trường và biến đổi khí hậu; Thanh tra Sở); 03 đơn vị sự nghiệp(Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên; Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường; Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh tại 07 huyện) nâng tổng số cán bộ công chức, viên chức của Sở lên 116 người.

           Xác định rõ vai trò quan trọng của lĩnh vực TN&MT đối với mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh, Sở luôn làm tốt chức năng tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật và các cơ chế chính sách, nhất là các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, các quy định về bảo vệ môi trường, quản lý khoáng sản… phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Kịp thời hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực ngành được giao quản lý.

          Quá trình hội nhập, CNH-HĐH còn nhiều khó khăn và thách thức, đơn vị cũng xác định rõ những mục tiêu và giải pháp thực hiện nhằm đáp ứng kịp thời với yêu cầu phát triển chung của tỉnh. Trong đó, hướng trọng tâm vào một số lĩnh vực: Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; tiếp tục hoàn thiện tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo năng lực thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; làm tốt công tác tham mưu xây dựng cơ chế chính sách, quản lý chặt chẽ tài nguyên và bảo vệ môi trường bền vững; tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; đổi mới công tác tuyên truyền chế độ chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường.

image advertisement
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập