image banner
NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN VÀ CÔNG NGHIỆP KHAI KHOÁNG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
Số ký hiệu văn bản 10-NQ/TW
Ngày ban hành 10/02/2022
Ngày hiệu lực 10/02/2022
Trích yếu nội dung NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN VÀ CÔNG NGHIỆP KHAI KHOÁNG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực địa chất khoáng sản
Người ký duyệt Nguyễn Phú Trọng
Tài liệu đính kèm 10.2022.nq.tw.pdf