image banner
Tổng số: 35
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
24/2022/TT-BTNMT 30/12/2022 THÔNG TƯ Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn
Lượt xem: 0
Tải về 0
3287/KH-STNMT 30/12/2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kế hoạch số 2907/KH-UBND ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh Lai Châu, Kế hoạch số 341-KH/BCSĐ ngày 02/8/2022 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 23/11/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Lượt xem: 0
Tải về 0
18/2022/TT-BTNMT 21/11/2022 THÔNG TƯ Quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia
Lượt xem: 0
Tải về 0
14/2022/TT-BTNMT 27/10/2022 THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng
Lượt xem: 0
Tải về 0
15/2022/TT-BTNMT 27/10/2022 THÔNG TƯ Quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô-dôn - bức xạ cực tím
Lượt xem: 0
Tải về 0
08/2022/TT-BTNMT 05/07/2022 THÔNG TƯ Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
Lượt xem: 0
Tải về 0
17/VBHN-BTNMT 20/06/2022 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN
Lượt xem: 0
Tải về 0
04/2022/TT-BTNMT 03/06/2022 THÔNG TƯ Quy định kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng trên cao, ra đa thời tiết, ô-dôn và bức xạ cực tím
Lượt xem: 0
Tải về 0
04/2022/NĐ-CP 06/01/2022 Nghị định: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc bản đồ
Lượt xem: 0
Tải về 0
10/CT-TW 25/09/2021 Chỉ thị: Của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Lượt xem: 0
Tải về 0
1234