image banner
Tổng số: 29
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
36/2020/TT-BTC 05/05/2020 Thông tư: Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
Lượt xem: 0
Tải về 0
34/2017/TT-BTC 21/04/2017 THÔNG TƯ Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
Lượt xem: 0
Tải về 0
196/2016/TT-BTC 08/11/2016 THÔNG TƯ Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ
Lượt xem: 0
Tải về 0
94/2016/TT-BTC 27/06/2016 THÔNG Tư Sửa đối, bổ sung Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2006 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thâm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất; Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định cùa Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Lượt xem: 0
Tải về 0
54/2013/TT-BTC 04/05/2013 Thông tư: Quy định về việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
Lượt xem: 0
Tải về 0
41/2001/TT-BTC 12/06/2001 THÔNG TƯ Hướng dẫn bổ sung việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2001 theo Nghị quyết số 05/2001/NQ-CP
Lượt xem: 0
Tải về 0
35/2001/TT-BTC 25/05/2001 THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH SỐ 35 /2001/TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN VIỆC NỘP TIỀN THUÊ ĐẤT, GÓP VỐN LIÊN DOANH BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRONG NƯỚC
Lượt xem: 0
Tải về 0
115/2000/TT-BTC 11/12/2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 115/2000/TT-BTC NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH 38/2000/NĐ-CP NGÀY 23/8/2000 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Lượt xem: 0
Tải về 0
104/2000/TT-BTC 23/10/2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 104/2000/TT-BTC NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/2000/NĐ-CP NGÀY 8 THÁNG 6 NĂM 2000 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Lượt xem: 0
Tải về 0
113/1999/TTLT-BTC-TCĐC 23/09/1999 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn việc phân cấp, quản lý, cấp phát và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai
Lượt xem: 0
Tải về 0
123