image banner
Tổng số: 47
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
21/2023/TT-BTNMT 30/11/2023 THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000
Lượt xem: 0
Tải về 0
17/2023/TT-BTNMT 31/10/2023 THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000
Lượt xem: 0
Tải về 0
11/2023/TT-BTNMT 29/09/2023 THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000
Lượt xem: 0
Tải về 0
08/2023/TT-BTNMT 31/07/2023 THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000
Lượt xem: 0
Tải về 0
03/2023/TT-BTNMT 27/06/2023 THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000
Lượt xem: 0
Tải về 0
16/2022/TT-BTNMT 13/11/2022 THÔNG TƯ Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000
Lượt xem: 0
Tải về 0
07/2022/TT-BTNMT 30/06/2022 THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000
Lượt xem: 0
Tải về 0
06/2022/TT-BTNMT 30/06/2022 THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000
Lượt xem: 0
Tải về 0
03/2022/TT-BTNMT 28/02/2022 THÔNG TƯ Ban hành Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
Lượt xem: 0
Tải về 0
136/2021/NĐ-CP 31/12/2021 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số của Luật Đo đạc và bản đồ
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345