image banner
Tổng số: 85
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
28.2023.QH15 27/11/2023 LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC
Lượt xem: 0
Tải về 0
1577/QĐ-BTNMT 13/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1383/QĐ-TTg ngày 04/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025
Lượt xem: 0
Tải về 0
411/UBND-KTN 10/02/2023 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
Lượt xem: 0
Tải về 0
50/QĐ-TTg 06/02/2023 Quyết định: Phê duyệt quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng - Thái Bình thời kỳ 2021-2030 , tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 0
Tải về 0
1622/QĐ-TTg 27/12/2022 Quyết định: Phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 0
Tải về 0
1595/QĐ-TTg 23/12/2022 Quyết định: Ban hành kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 36/KL/TW ngày 26/6/2022 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 0
Tải về 0
11/2022/TT-BTNMT 20/10/2022 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 0
Tải về 0
11/2022/TT-BTNMT 20/10/2022 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA MỘT SỐ THÔNG TƯ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Lượt xem: 0
Tải về 0
73/QĐ-BTNMT 12/01/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện
Lượt xem: 0
Tải về 0
04/2022/NĐ-CP 06/01/2022 Nghị định: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc bản đồ
Lượt xem: 0
Tải về 0
123456789