image banner
Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
51-L/CTN 27/08/1996 LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC SỐ 51-L/CTN NGÀY 9/9/1996 CÔNG BỐ PHÁP LỆNH VỀ LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN; PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC TRONG NƯỚC ĐỰOC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT
Lượt xem: 0
Tải về 0
37-L/CTN 14/10/1994 LỆNH SỐ 37-L/CTN NGÀY 14/10/1994 CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC CÔNG BỐ PHÁP LỆNH VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC TRONG NƯỚC ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT
Lượt xem: 0
Tải về 0
37-L/CTN 14/10/1994 LỆNH SỐ 37-L/CTN NGÀY 14/10/1994 CỦA CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC CÔNG BỐ PHÁP LỆNH VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI THUÊ ĐẤT TẠI VIỆT NAM
Lượt xem: 0
Tải về 0
34-L/CTN 03/06/1994 LỆNH SỐ 34-L/CTN NGÀY 03/06/1994 CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC CÔNG BỐ PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH THUẾ NHÀ, ĐẤT
Lượt xem: 0
Tải về 0
31-L/CTN 29/03/1994 PHÁP LỆNH SỐ 31-L/CTN CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI THUẾ BỔ SUNG ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VƯỢT QUÁ HẠN MỨC DIỆN TÍCH
Lượt xem: 0
Tải về 0
69-LCT/HĐNN8 31/07/1992 PHÁP LỆNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC SỐ 69-LCT/HĐNN8 NGÀY 10/08/1992 VỀ THUẾ NHÀ, ĐẤT
Lượt xem: 0
Tải về 0
28-LCT/HĐNN8 07/12/1989 PHÁP LỆNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC SỐ 28-LCT/HĐNN8 NGÀY 07/12/1989 VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Lượt xem: 0
Tải về 0
22-LCT/HĐNN8 28/07/1989 PHÁP LỆNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC SỐ 22-LCT/HĐNN8 NGÀY 28/07/1989 VỀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN
Lượt xem: 0
Tải về 0
9-LCT/HĐNN7 25/02/1983 PHÁP LỆNH VỀ THUẾ NÔNG NGHIỆP
Lượt xem: 0
Tải về 0