image banner
Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
88/NQ-CP 22/07/2022 NGHỊ QUYẾT Về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 0
Tải về 0
10-NQ/TW 10/02/2022 NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN VÀ CÔNG NGHIỆP KHAI KHOÁNG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
Lượt xem: 0
Tải về 0
06/NQ-CP 21/01/2021 Nghị quyết: Ban hành chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56/KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị
Lượt xem: 0
Tải về 0
44 13/12/2020 Phân định cụ thể các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Lượt xem: 0
Tải về 1
64/NQ-CP 04/09/2019 NGHỊ QUYẾT Về việc phê duyệt Bản sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
Lượt xem: 0
Tải về 0
93/NQ-CP 31/10/2016 Nghị quyết: Về việc phê duyệt Thỏa thuận Paris thực hiện Công ước khung của Liên hợp Quốc về biến đổi khí hậu
Lượt xem: 0
Tải về 0
73/NQ-CP 26/08/2016 Nghị quyết: Phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016/2020
Lượt xem: 0
Tải về 0
11/NQ-CP 18/02/2014 Nghị quyết: Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện
Lượt xem: 0
Tải về 0
08/NQ-CP 23/01/2014 Nghị quyết: Ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
Lượt xem: 0
Tải về 0
24-NQ/TW 06/03/2013 NGHỊ QUYẾT VỀ CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Lượt xem: 0
Tải về 0
12