image banner
Tổng số: 22
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2080/KH-UBND 07/06/2023 KẾ HOẠCH Thực hiện Quyết định số 1623/QĐ-TTg, ngày 27/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”
Lượt xem: 0
Tải về 0
1623/QĐ-TTg 27/12/2022 Quyết định: Phê duyệt Đề án " Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050"
Lượt xem: 0
Tải về 0
10/2020/TT-BTNMT 29/09/2020 THÔNG TƯ Quy định về báo cáo tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen
Lượt xem: 0
Tải về 0
07/2020/TT-BTNMT 31/08/2020 Thông tư: Quy định chi tiết các nội dung tại điểm C khoản 1 điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 về Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước
Lượt xem: 0
Tải về 0
02/VBHN-BTNMT 11/05/2020 NGHỊ ĐỊNH Về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
Lượt xem: 0
Tải về 0
03/VBHN-BTNMT 11/05/2020 NGHỊ ĐỊNH Về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
Lượt xem: 0
Tải về 0
15/2019/TT-BTNMT 11/09/2019 THÔNG TƢ Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thƣơng mại, phát triển sản phẩm thƣơng mại
Lượt xem: 0
Tải về 0
64/2019/NĐ-CP 16/07/2019 Nghị định: Sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ
Lượt xem: 0
Tải về 0
06/2019/NĐ-CP 22/01/2019 Nghị định: Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
Lượt xem: 0
Tải về 0
32/VBHN-VPQH 01/01/2019 Văn bản hợp nhất Luật đa dạng sinh học
Lượt xem: 0
Tải về 0
123